غلطک طرح دار سری GR (122)

غلطک طرح دار سری Y (97)

غلطک طرح دار 7 اینچ EG (25)

غلطک طرح دار سری Z (6)

غلطک طرح دار آلمانی (4)

خارجی (11)

رول غلطک طرح دار YOTA (2)

دسته غلطک طرح دار (9)